Usługi świadczone przez naszą Kancelarię:

- doradztwo podatkowe:

  1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
  3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
  4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki - jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
  6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie
  7. Doradztwo w zakresie korzystania - z pomocy publicznej dla przedsiębiorców - z funduszy unijnych
  8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

- prowadzenie rejestru VAT,

- sporządzanie ewidencji przebiegów pojazdów dla celów podatku dochodowego,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

- sporządzanie list płac i rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników,

- kompleksowe prowadzenie wszelkiej dokumentacji kadrowej,

- kompleksowa, elektroniczna obsługa rozliczeń z ZUS (m.in.: sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji ZUS, itp.),

- sporządzanie deklaracji podatkowych: VAT, VAT-UE, PIT, CIT, AKC; oraz informacji podatkowych: JPK,

- roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych: PIT-36, PIT-37... (z dochodów osiąganych w kraju oraz poza granicami kraju),

- sporządzanie deklaracji PFRON i deklaracji podatków lokalnych,

- sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań na potrzeby GUS, banków i innych jednostek organizacyjnych,

- reprezentowanie klienta przed urzędami administracji państwowej oraz sądami administracyjnymi w zakresie udzielonego pełnomocnictwa,


Ponadto oferujemy pomoc osobom rozpoczynającym i likwidującym działalność gospodarczą.